ဆက္သြယ္ရန္

၀၉ ၆၆၁၁၀၈၈၂၂

claims@ulinkmyanmar.com

Monday - Friday, 9am - 6pm

အခန္း-၃၁၂(ေအ) မဟာနဝရတ္ကြန္ဒို ၅၁လမ္း (ေအာက္) ဗိုလ္တစ္ေထာင္ျမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။တနလၤာ-ေသာႀကာ (၉နာရီ - ၆နာရီ)

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိလိုပါက Ulink Myanmar Facebook page ကို like လုပ္ထားရန္။

Farrer Park ေဆး

၁ Connexion, Farrer Park Station လမ္း၊ စင္ကာပူ ၂၁၇၅၆၂

Farrer Park ေဆးရံုသည္ ေဆးရံု၏ အျပင္အဆင္ဒီဇိုင္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မွု တို့တြင္ ေနာက္ဆံုးေပၚနည္းပညာမ်ားကို အေလးေပးျပီး ေဆးကုသမွဳႏွင့္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မွဳကို အသြင္သစ္တစ္မ်ိဳးျဖင့္ အရည္အေသြးျမင့္ ဝန္ေဆာင္မွဳေပးလ်က္ရွိပါသည္။ အေကာင္းဆံုး က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳ ရရွိေစရန္ အဖက္ဖက္မွ ထည့္သြင္း စဥ္းစားကာ ဝန္ေဆာင္မွဳေပးလ်က္ရွိပါသည္။ အထပ္ ၂၀ရွိသည့္ အေဆာက္အအံုတြင္ ဟိုတယ္ကိုထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ထားျပီး ၂၀၁၆ခုႏွစ္အတြက္ အာရွပစိဖိတ္ေဒသတြင္ အေကာင္းဆံုးေဆးရံုအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရပါသည္။ 

ေခတ္မီေရာဂါ ရွာေဖြစစ္ေဆးစက္မ်ား

အစာအိ္မ္ႏွင့္အူလမ္းေျကာင္း

ကင္ဆာေဆးပညာ
ႏွလံုးက်န္းမာေရး 

အသည္းႏွင့္ သည္းေျခလမ္းေျကာင္း
ေနာက္ဆံုးေပၚ မ်က္စိကုသမွဳ

၂၄နာရီအေရးေပၚအထူးကု
အရိုးအေျကာအထူးကု

ေက်ာ္ျကားေသာ အထူးကုနယ္ပယ္မ်ား

က်န္းမာေရး စစ္ေဆးျခင္း 

ခုတင္ေပါင္း ၂၂၀

၅၆ ဆရာဝန္မ်ား

၂၄နာရီအေရးေပၚအထူးကု

 ခ်န္ဂီေလဆိပ္မွ ကားျဖင့္ ၂၂မိနစ္ခန့္ အကြာအေဝး

အနီးရွိ စားေသာက္ ေစ်းဝယ္ရန္ Serangoon Plaza, Mustafa,
 City Square Mall

အနီးရွိ ဟုိတယ္မ်ား
One Farrer, Park Royal

Ratings:

နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ             

သက္ေတာင့္သက္သာရွိမွဳ       

ေစ်းႏွဳန္း