လ်ွပ္စစ္ဇီဝကမၼစမ္းသပ္ျခင္းနဲ႔ နွလံုးထဲသို႔ပိုက္ထည့္ျခင္း

ေဆးဝါးနဲ႔ကုသလို႔မရနိုင္တဲ႔ အခ်ိဳ႕ေသာနွလံုးခုန္နႈန္းမမွန္တဲ႔ ေရာဂါအမ်ိဳးအစားေတြကိုေတာ့ လ်ွပ္စစ္ဇီဝကမၼစမ္းသပ္ျခင္းနဲ႔ နွလံုးထဲသို႔ပိုက္ထည့္ျခင္းတို႔ကို ေပါင္းစပ္ကာ ကုသနိုင္ပါတယ္။ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈအနည္းဆံုး ခြဲစိတ္မႈတစ္မ်ိဳးျဖစ္ျပီး က်ံဳ႕နိုင္ဆန္႔နိုင္တဲ႔ဝါယာႀကိဳးတစ္မ်ိဳးကို ေျခေထာက္မွတဆင့္ နွလံုးထဲေရာက္ေအာင္ထည့္ေပးပါတယ္။ထည့္ထားတဲ႔ဝါယာႀကိဳးမွထုတ္လႊတ္တဲ႔ လ်ွပ္စစ္လႈံ႔ေဆာ္မႈေတြရဲ႕အကူအညီနဲ႔ နွလံုးခုန္မမွန္မႈကို အတိအက်သိနိုင္ပါတယ္။ထို႔ျပင္ထည့္ထားတဲ႔ဝါယာႀကိဳးကတဆင့္ နွလံုးဆရာဝန္မွ တုန္ခါနႈန္းျမင့္တဲ႔ လ်ွပ္စစ္စြမ္းအင္ကို ထုတ္လႊတ္ေစကာ နွလံုးခုန္မမွန္မႈကိုျဖစ္ေစတဲ႔ နွလံုးတစ္ရႈးကိုဖ်က္ဆီးလိုက္ပါတယ္။ႏွလံုးထဲသို႔ပိုက္ထည့္ျခင္းဟာ အခ်ိဳ႕ေသာနွလံုးခုန္မမွန္မႈ ေရာဂါအမ်ိဳးအစားမ်ားကို ကုသနိုင္ရံုသာမက တစ္သက္လံုးေဆးစြဲေသာက္ေနရမယ့္ အျဖစ္မ်ိဳးမွလည္းကင္းေဝးေစနိုင္ပါတယ္။
ထိုသို႔ျပဳလုပ္ရန္ တခါတရံမွာ ေမ႔ေဆးေပးဖို႔လိုအပ္ျပီး ေရာဂါအေျခအေနေပၚမူတည္၍ ခြဲစိတ္ကုသခ်ိန္မွာ ၁နာရီမွ

၄နာရီထိႀကာျမင့္တတ္ပါတယ္။ရႈပ္ေထြးတဲ႔နွလံုးခုန္ျပႆနာေတြကိုေတာ့ နွလံုးအထူးကုဆရာဝန္မွ ၃ဖက္ျမင္စနစ္ကို အသံုးျပဳျပီးကုသေပးပါတယ္။ဘာေႀကာင့္လဲဆိုေတာ့ ၎ ၃ဖက္ျမင္ကိရိယာဟာ နွလံုးရဲ႕တည္ေနပံုနဲ႔ နွလံုးလ်ွပ္စစ္ဆိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈေတြကို သိနိုင္လို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ယေန႕ပင္အထူးကုဆရာဝန္တစ္ေယာက္ေယာက္နွင့္ရက္ခ်ိန္းယူလိုက္ပါ။

Dr. Reginald Liew | Cardiology

MA (Camb), MBBS (Hons, UK), PhD (London) FRCP (UK), FESC (Europe), FACC (USA)

ေဒါက္တာ Liew သည္ နွလံုးအထူးကုကထိကတစ္ဦးျဖစ္ျပီး နွလံုးခုန္မမွန္ျခင္းနွင့္ နွလံုးနိႈးစက္ထည့္သြင္းျခင္းမ်ား၌ အလြန္ပင္ေတာ္ေသာ ဆရာဝန္တစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။

ေဒါက္တာ Liew သည္ နွလံုးခုန္ႏႈန္းမမွန္တဲ႔ ျပႆနာေတြကို ကုသရာမွာ အလြန္ေက်ာ္ႀကားတဲ႔ ဆရာဝန္တစ္ဦးျဖစ္ျပီး အဂၤလန္မွာ ရႈပ္ေထြးတဲ႔ နွလံုးခုန္ျပႆနာေတြကို ၃ဖက္ျမင္စနစ္ျဖင့္ ကုသနိုင္ဖို႔အတြက္ ပထမဦးဆံုး ႀကိဳးပမ္းခဲ႔သူတစ္ဦးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

 

အထူးျပဳအခြဲ

နွလံုးစက္တပ္ျခင္း - နွလံုးခုန္မမွန္ျခင္းမ်ားကို ကုသ၍ နွလံုးနိႈးစက္ထည့္သြင္းျခင္း

ယေန႕ပင္အထူးကုဆရာဝန္တစ္ေယာက္ေယာက္နွင့္ရက္ခ်ိန္းယူလိုက္ပါ။

ဆက္သြယ္ရန္

၀၉ ၇၉၂၈၈၈၆၁၁

admin@ulinkmyanmar.com

အခန္း-၃၁၂(ေအ) မဟာနဝရတ္ကြန္ဒို ၅၁လမ္း (ေအာက္) ဗိုလ္တစ္ေထာင္ျမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။တနလၤာ-ေသာႀကာ (၉နာရီ - ၆နာရီ)

Monday - Friday, 9am - 6pm