ဆက္သြယ္ရန္

၀၉ ၆၆၁၁၀၈၈၂၂

claims@ulinkmyanmar.com

Monday - Friday, 9am - 6pm

အခန္း-၃၁၂(ေအ) မဟာနဝရတ္ကြန္ဒို ၅၁လမ္း (ေအာက္) ဗိုလ္တစ္ေထာင္ျမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။တနလၤာ-ေသာႀကာ (၉နာရီ - ၆နာရီ)

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိလိုပါက Ulink Myanmar Facebook page ကို like လုပ္ထားရန္။

Use your insurance for medical treatment in Myanmar

Our trusted partners:
 

Enjoy priority arrangements at Ulink's panel of top hospitals

Kembangan Mandalay

Aesthetic & Wellness

Centre

Yangon International Clinic

GSI Home Medicare Services

Global Care International Clinic

 

Going to hospitals/clinics? Here is the process.

Non-Emergency Treatment at Panel Clinic / Hospital

 
 

For Aviva Insurance Clients:

Tel: +95 966 110 8822

 

Email: ulink@mhcasia.com

Address: Room 312A, 51st Street, Mahar Nawarat Condo, Botahtaung Township, Yangon.