ႏွစ္စဥ္နွစ္တိုင္း ဧည့္သည္ေတာ္ေပါင္း ၁၃၀၀ ေက်ာ္က ယူလင့္ခ္ကို ေရြးခ်ယ္ရျခင္းအေႀကာင္းအရင္းမွာ

9.9 Nam
9.9 Nam

21.8 Dwinta
21.8 Dwinta

30.4 Dominika
30.4 Dominika

9.9 Nam
9.9 Nam

1/32