အတြင္း လမ္းညႊန္ – Mount Alvernia ေဆးရံု

June 24, 2015

Mount Alvernia Hospital အတြက္ Ulink’s အတြင္းလမ္းညွ ြန္

Mount Alvernia ေဆး၇ံုသည္ စင္ကာပူဧ။္ အဓိကေစ်း၀ယ္၇ာ အခ်က္အခ်ာေန၇ာႏွင့္ နီးကပ္စြာ တည္၇ွိမေနပါ။ သို့ေသာ္ စင္ကာပူ၇ွိ အျခားပုဂ္ဂလိက ေဆး၇ံုမ်ားထက္ သက္သာေသာႏွဳန္းထားျဖင့္ အဆင့္ျမင့္က်န္းမာေ၇း ၀န္ေဆာင္မွဳကို ၇၇ွိႏိုင္ပါသည္ (စင္ကာပူက်န္းမာေ၇း အ၇ည္အေသြး ေကာင္းမြန္မွဳ ၀န္ေဆာင္မွဳဆ ု၇၇ိွထားေသာ ေဆး၇ံုျဖစ္ပါသည္)။

 

လူနာ၇ွင္ႏွင့္ မိသားစုမ်ားမွ၇၇ွိေသာ စစ္တမ္းမ်ားအ၇ Mount Alvernia ကို ေ၇ြးခ်ယ္က်ျခင္းမွာ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားေျကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

 

 

1. ၁။ Mount Elizabeth   မွဆ၇ာ၀န္မ်ားႏွင့္ ပိုမိုသက္သာေသာႏွဳန္းထားျဖင့္ ျပသႏိုင္ျခင္း။

ေအာက္ပါေက်ာ္ျကားေသာ အထူးကုမ်ားမွာ Parkway hospitals ႏွင့္ Mount Alvernia ေဆး၇ံု ၂ခုစလံုးတြင္ ေဆးခန္းမ်ားတည္၇ွိပါသည္။ လူနာမ်ားမွ Parkway (ဥပမာ – Mt Elizabeth, Gleneagles) မွ အထူးကုမ်ားနွင့္ Mount Alvernia ေဆး၇ံုတြင္ ပိုမိုသက္သာေသာ ႏွ ုန္းထားျဖင့္ ကုသႏိုင္ပါသည္။

 

 

Orthopaedics International

 

၁၉၉၅ခုႏွစ္မွ စတင္ဖြင့္လွစ္ကာ အ၇ိုးေ၇ာဂါမ်ား၊ အာ၇ံုေျကာေ၇ာဂါမ်ားႏွင့္ အားကစားနွင့္ သက္ဆိုင္ေသာက်န္းမာေ၇း ၀န္ေဆာင္မွဳကို က်ြမ္းက်င္ေသာအထူးကုမ်ားမွ ေခတ္မီကုထံုးမ်ားျဖင့္ ကုသမွဳေပးလ်က္၇ွိပါသည္။

 

 

Dr Chan Beng Kuen – ဌာနခ်ဳပ္ (ျငိမ္း) အ၇ိုးအထူးကုဌာန (ခ်န္ဂီေဆး၇ံုျကီး)

Dr Patrick Goh – တြဲဖက္ အထူး အ၇ာ၇ွိ၊ အားကစားေဆးပညာဆိုင္၇ာ အထူးျပဳေကာ္မတီ (က်န္းမာေ၇း၀န္ျကီး ဌာန)

Dr James Tan – ဒါ၇ိုက္တာ (ျငိမ္း) အာ၇ံုေျကာအထူးကုဌာန (အမ်ိဳးသား အာ၇ံုေျကာေ၇ာဂါ ဌာန)

Dr Tho Kam San – စင္ကာပူအမ်ိဴးသားေဘာလံုးအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ ဧ။္ အထူးကုဆ၇ာ၀န္

(more information here)

 

 

Eagle Eye Center (EEC)

 

၂၀၀၆ ခုႏွစ္ တြင္  Dr Lim Wee Kiak မွစတင္တည္ေထာင္ခဲ့ျပီး နွစ္စဥ္လူနာေပါင္း ၂၄၀၀၀ ေက်ာ္ကို ျကည့္၇ွဳကုသေပးလ်က္၇ွိပါသည္။

Dr Lim သည္ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေ၇းအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ဧ။္ ေခါင္းေဆာင္ဒါ၇ိုက္တာ တစ္ဦးအျဖစ္ႏွင့္ uveitis ocular immunology and inflammation, Tan Tock Seng ေဆး၇ံုဧ။္  ဌာနမွဴးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

(more information here)

 

 

2.-.၂။ အျမတ္အစြန္းပဓာန မထားေသာ ကက္သလစ္ ပုဂ္ဂလိက ေဆး၇ံုျဖစ္ျခင္း

 

 

Mount Alvernia ေဆး၇ံုသည္ အျမတ္အစြန္းပဓာန မထားေသာ စင္ကာပူ၇ွိ တစ္ခုတည္းေသာ ကက္သလစ္ ပုဂ္ဂလိက ေဆး၇ံုျဖစ္ေျကာင္း လူနာအနည္းစုမွသာ သိ၇ွိျကပါသည္။ ၄င္းေဆး၇ံုမွာ ကက္သလစ္ ပုဂ္ဂလိက ေဆး၇ံုျဖစ္ သည့္အတြက္ အစု၇ွယ္ယာ၀င္မ်ားထံ အခြန္ဆိုင္၇ာခြဲေ၀ျခင္း ႏွင့္ ေကာ္ပ၇ိတ္ အခြန္ႏွဳန္းထားမ်ားမွာ အျခားပုဂ္ဂလိက ေဆး၇ံုမ်ားထက္ ေလ်ာ့နည္းပါသည္။

 

ထိုအခ်က္ေျကာင့္ ၄င္းေဆး၇ံုမွ လူနာမ်ားအား သက္သာေသာႏွဳန္းထားမ်ား (ဥပမာ – လူနာခန္း၊ ခြဲစိတ္ခန္း ႏွင့္ ေဆးကိ၇ိယာမ်ား) ျဖင့္ ေကာက္ခံျခင္းေျကာင့္ အျခား ပုဂ္ဂလိက ေဆး၇ံုမ်ားႏွင့္ ႏွိ ုင္းယွဥ္ပါက နွဳန္းထား သိသိသာသာ သက္သာ၇ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

 

ထို့အျပင္ Mount Alvernia ေဆး၇ံုသည္ လူနာ၆ေယာက္ခန္း ပါ၀င္ေသာ ေဆး၇ံုအခန္းမ်ား၇ွိေသာ စင္ကာပူ၇ွိ တစ္ခုတည္းေသာ ပုဂ္ဂလိက ေဆး၇ံုျဖစ္ပါသည္။

Mount Alvernia ၇ွိ လူနာ၆ေယာက္ခန္း ပါ၀င္ေသာ ေဆး၇ံုအခန္းဧ။္ တညတာနွဳန္းထားမွာ စင္ကာပူ $ ၁၅၈က်ပ္ခန့္ ျဖစ္ပါသည္။ (link)  (ျကည့္၇ွဳ၇န္ လင့္ခ္)

 


*Thomson သည္ မိခင္ႏွင့္ကေလးေဆး၇ံု ျဖစ္ပါသည္။

(Click here for statistics)

 

 

3.-.၃။ အသစ္ျပဳျပင္ မြမ္းမံထားေသာေဆး၇ံု (၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ျပီးစီးပါသည္)

 

Mount Alvernia Hospital ေဆး၇ံုသည္ ေဆး၇ံုႏွင့္ ေဆးကိ၇ိယာမ်ားကို တိုးခ်ဲ့ မြမ္းမံထားပါသည္။

သိသာထင္၇ွားေသာမြမ္းမံမွဳမ်ားမွာ

 

လူနာ ၆ေယာက္ခန္းပါ၀င္ေသာ ေဆး၇ံုအခန္းမ်ား

 

_ေဆးခန္း၅၀ႏွင့္ ဓါတ္ခြဲခန္းပါ၀င္ေသာ ေဆးကုသမွဳစင္တာအသစ္

၃၀၃ ကုတင္အေ၇အတြက္မွ ကုတင္ ၄၀၀သို့တိုးခ်ဲ့ထားျခင္း။

ကား၇ပ္နား၇ာ ေန၇ာကို ၂၃၀ မွ ၃၇၀သို့တို့းခ်ဲ့ထားျခင္း။

 

 

က်ြႏု္ပ္တို့ွဧ။္ လူနာမ်ားအတြက္ ေဆးကုသမွဳ စီစဥ္၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားမွာ ေအာက္ပါက်န္းမာေ၇း အေျခအေနမ်ားအတြက္ အမ်ားဆံဳး ျဖစ္ပါသည္။

 

အ၇ိဳးအေျကာႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာေ၇ာဂါမ်ား

 

>တင္ပဆံု၇ိုး၊ ဒူးဆစ္၊ ေျကာ၇ိုးမျကီး၊ ေျခသလံုးအဆစ္၇ိုး ႏွင့္ ပခံုး၇ိုးဆိုင္၇ာ အစားထိုး ခြဲစိတ္ကုသျခင္း

 

>အ၇ိုးပြေ၇ာဂါ

 

>အ၇ိုးကင္ဆာ

 

>အ၇ုိးႏုႏွင့္ အ၇ြတ္ထိခိုက္ျခင္း

 

မ်က္လံုး

 

 

>အေ၀းမွဳန္ျခင္းအတြက္ ေလဆာျဖင့္ ခြဲစိတ္ကုသျခင္း LASIK

 

>_ေ၇တိမ္

 

>အတြင္းတိမ

 

>အေ၀းမွဳန္၊ အနီးမွဳန္ျခင္း

 

>ဆီးခ်ိဳေျကာင့္ျဖစ္ေသာ မ်က္စိေ၇ာဂါမ်ား

 

>မ်က္ျကည္လွ ြာအစားထိုး

 

အဆုတ္ႏွင့္၇င္ေခါင္းဆိုင္၇ာကုသမွဳ

 

>၇င္ျကပ္ေ၇ာဂါ

 

>နာတာ၇ွည္ အဆုတ္ေ၇ာဂါ

 

>အသက္၇ွဴစက္တပ္ဆင္ကုသျခင္း

 

ဦးေႏွာက္ႏွင့္အာ၇ံုေျကာခြဲစိတ္ကုသမွဳ

 

 

>ဦးေႏွာက္အလံုးအျကိတ

 

>လည္ပင္း၇ိုးအဆစ္ ေ၇ာဂါမ်ား

 

>ဦးေႏွာက္အတြင္း အ၇ည္စုစည္းမွဳေျကာင့္ ဦးေႏွာက္ဖိအားမူမမွန္ျခင္း

 

>ခါး၇ိုးနာက်င္ျခင္း

 

>လည္ပင္းတ၀ိုက္ နာက်င္ျခင္း ႏွင့္ထိခိုက္ဒဏ္၇ာ၇ျခင္း

 

>_ေျကာ၇ိုးမျကီးတြင္ျဖစ္ပြားေသာ အလံုးအျကိတ္ႏွင့္ ေျကာ၇ိုးထိခိုက္ဒဏ္၇ာ၇ျခင္း

 

>_ေလျဖတ္ျခင္း

 

>_ေျကာ၇ိုးဆစ္ Thoracic spine တြင္ျဖစ္ေသာ ေ၇ာဂါမ်ား

 

_ႏွလံုး

 

>_ႏွလံုးေသြးေျကာခ်ဲ့ျခင္း – Percutaneous transluminal coronary angioplasty (PTCA) – Balloon angioplasty

 

>_ႏွလံုး Stent ထည့္ျခင္း

 

>_ႏွလံုးေသြးေျကာအစားထိုးျခင္း (CABG)

 

>_ႏွလံုးခုန္မူမမွန္သည့္ ေ၇ာဂါမ်ားအတြက္ Pacemakers ႏွင့္ defibrillators တပ္ဆင္ျခင္း

 

>က်န္းမာေ၇းစစ္ေဆးျခင္း

 

က်န္းမာေ၇းစစ္ေဆးျခင္း

 

Mount Alvernia တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ဆ၇ာ၀န္ေပါင္း ၁၃၀ေယာက္ခန္ ့၇ွိပါသည္။  ကြ်ႏ္ုပ္တို့မွ လူနာ၇ွင္မ်ား အတြက္ ေအာက္ပါအထူးကုမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး ကုသႏိုင္၇န္ စီစဥ္ေပးပါသည္။ ထိုအထူးကုမ်ားမွာ လူနာမ်ားထံမွ ျပန္လည္ေကာက္ခံေသာ စစ္တမ္းမ်ားေပၚမူတည္၇်္ ေ၇ြးခ်ယ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

 

 

(More on Professor Lee)

 

 

 

 

 

 

 

(More on Dr Jim Teo)

 

 

 

 

 

 

(More on Dr Tan )

 

 

 

 

 

(More on Dr Lim)

 

 

 

 

 

(More on Dr Chan)

 

 

 

 

 

(More on Dr Goh)

 

 

 

 

 

(More on Dr Tan)

 

 

 

 

 

 

 

Mount Alvernia တြင္လာေ၇ာက္ေဆးကုသေသာ ျပည္ပမွလူနာမ်ားအတြက္ အနီးအနား၇ိွ ဟိုတယ္မ်ားမွာ

 

 

 

 

 

 

 

Click here 

 

Click here

 

Click here

 

Click here

 

Click here

 

 

 

သင္သိလိုသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ေမးျမန္းစံုစမ္းနိုင္ပါသည္။

enquiry@ulinkassist.com

(အမည္ ၊က်န္းမာေ၇းအေျခအေန၊ Mount Alvernia)

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

စင္ကာပူက ေဆးကုသမွဳ စရိတ္ေတြျကီးေပမယ့္ စင္ကာပူမွာ ေဆးကုသဖို့ လာေရာကျ္ကတဲ့ ျမန္မာအပါအဝင္ ႏိုင္ငံျခားသားလူနာေတြလည္း မ်ားျပားလားပါတယ္။ ဘာေျကာင့္လဲဆိုတာ ျက...

July 28, 2017

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
ဆက္သြယ္ရန္

၀၉ ၆၆၁၁၀၈၈၂၂

claims@ulinkmyanmar.com

Monday - Friday, 9am - 6pm

အခန္း-၁၆၀၉၊ ၁၆လႊာ၊ တိုက္ - ၂ေအ၊ တိုင္းမ္စီးတီး၊ ဟံသာဝတီလမ္း၊ ကမာရြတ္/စမ္းေခ်ာင္းျမို႔နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔။

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိလိုပါက Ulink Myanmar Facebook page ကို like လုပ္ထားရန္။