အတြင္း လမ္းညႊန္ – Raffles ေဆးရံု

June 29, 2015

Raffles အတြက္ Ulink’s အတြင္းလမ္းညွ ြန္

 

စကၤာပူ နုိင္ငံရွိ Raffles ေဆးရုံသည္  နိုင္ငံတကာမွ လာေရာက္ကုသေသာ လူနာေတြအတြက္ Parkway ေဆးရုံေတြေလာက္ နာမည္သိပ္မၾကီးေပ။ ထုိသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ ေဆးရုံတြင္းသာ အာရုံစိုက္ျပီး ျပဳလုပ္ေနေသာ စီးပြားေရး စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ယူဆရသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ရဲ႕ ေဖာက္သည္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက Raffles ေဆးရုံကို ေစ်းသက္သာျပီး အဆင့္အတန္းျမင္႕သည့္ ဝန္ေဆာင္မွဴမ်ား အတြက္ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကသည္။

 

ကၽြန္ေတာ္တို႕ ေဖာက္သည္မ်ားရဲ႕ တုန္႕ျပန္ခ်က္မ်ားအရ ေအာက္ပါ အခ်က္ (၃) ခ်က္သည္ ၄င္းတို႕ Raffles ေဆးရုံကို ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အေရးပါဆုံးအခ်က္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

 

၁. အုပ္စုလုုိက္ ေဆးကုသျခင္း ပုံစံ

 

Raffles ေဆးရုံသည္ အျခား အစိုုးရမဟုတ္ေသာ  ကုိယ္ပုိင္ ေဆးရုံေတြထက္ ထူးျခားေသာ အခ်က္မွာ Raffles ေဆးရုံမွ ဆရာဝန္္မ်ားသည္ ေဆးရုံရွိ ဝန္ထမ္းမ်ား အျဖစ္ေဆးကုသၾကသည္။ အျခားေဆးရုံမ်ားမွာ ထုိသုိ႕မဟုတ္၊ ဆရာဝန္မ်ားမွာ ေဆးရုံတြင္ အခန္းသီးသန္႕ငွားျပီ ေဆးကုသရျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႕ ေသာ ထူးျခားခ်က္ေၾကာင္႔ Raffles ေဆးရုံရွိ ဆရာဝန္မ်ားအဖြဲ႕မွာ ေဆးကုသရာတြင္ ပူုူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင္႕ ခ်ဥ္းကပ္ေလ႕ရွိသည္ဟု နာမည္ၾကီးၾကသည္။

 

အေရးၾကီးဆုံး အခ်က္မွာ ထုိသို႕ စည္းလုံးျခင္းေၾကာင္႕ Raffles ေဆးရုံမွ ဆရာဝန္မ်ားသည္ ေဆးကုသရာတြင္ မ်ားစြာ အက်ိုးျဖစ္ထြန္းေစသည္။ ဥပမာ အျခင္းျခင္း ညွိႏွိုဳင္းတုိင္ပင္ ဆက္သြယ္ ရာတြင္လည္းေကာင္း ေဆးကုသရာတြင္ အမွားနည္းေအာင္ ေရွာင္ရွား ရာတြင္လည္းေကာင္း စသည္ျဖစ္ မ်ားစြာ အက်ိုးျဖစ္ထြန္းေစသည္။

 

၂. ကုန္က်သေလာက္ ထိေရာက္ေသာ ဝန္ေဆာင္မွဳ

 

Raffles ေဆးရုံသည္ အျခား ကုိယ္ပိုင္ ေဆးရုံေတြေလာက္ ေဆးကုသစရိတ္ ေစ်းမၾကီးေပ။ စကၤာပူ က်န္းမာေရး ဝန္ၾကီးဌာနမွ ျပဳလုပ္ထားေသာ မွတ္တမ္းမ်ား အရ ၂၀၁၄ တြင္ စကၤာပူေဆးရုံမ်ားမွ ေဆးကုသ စရိတ္ ကုန္က်စရိတ္ စုစုေပါင္း ခန္႔မွန္းေခ်တြင္ Raffles ေဆးရုံသည္ အျခား ကုိယ္ပိုင္ ေဆးရုံ ေတြထက္ ကုန္က် စရိတ္ အနည္းဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

 

၃. ကုန္က်စရိတ္ ျခားနားျခင္း နည္းပါးျခင္း

 

Raffles ေဆးရုံရွိ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳ စနစ္မ်ားတြင္ ေစ်းႏွဳန္း စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားလည္း ပါဝင္ေသာေၾကာင္႔ ေဆးကုသေပးေသာ ဆရာဝန္ တစ္ေယာက္နွင္႕တစ္ယာက္ ေစ်းႏွဳန္း အမ်ားၾကီးကြာျခားျခင္း မရွိေပ။

 

အဆိုပါ အခ်က္သည္ အျခားေဆးရုံေတြႏွင္႕ ႏွိဳင္းယွဥ္လွ်င္ အားသာေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။ အျခား ကုိယ္ပုိင္ေဆးရုံမ်ားတြင္ ကုသေသာ ဆရာဝန္အေပၚတြင္ မူတည္ျပီး ေဆးကုသ စရိတ္မွာ ကုန္က်ေလ႕ရွိုျပီး ေဆးရုံမွ မည္သည္႕ ထိန္းခ်ဳပ္မွဳမွ ျပဳလုပ္၍ မရေပ။

 

ေအာက္ပါ ေရာဂါမ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ရဲ႕ ေဖာက္သည္မ်ား Raffles ေဆးရုံတြင္ ကုသေလ႔ရွိေသာ ေရာဂါမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

 

• က်န္းမာေရး စစ္ေဆးျခင္း

• ပခုန္း အဆစ္ လဲြျခင္း

• လက္ေကာက္ဝွစ္ နာတာရွည္ ေရာဂါမ်ား

•_ေက်ာရုိး နွင္႔ဆုိင္ေသာ ေရာဂါမ်ား

• မ်က္စိ အတြင္းတိမ္/အျပင္တိမ္ ခြဲစိပ္ျခင္း

• ဆီးလမ္းေၾကာင္း နွင္႕ မ်ိဳးပြားမွူ ဆို္င္ရာ ခြဲစိပ္ကုသျခင္း

•_ေလးဘက္နာနွင္႔ အဆစ္အျမစ္မ်ား ဆုိုင္ရာေရာဂါမ်ား

• အစာအိမ္နွင္႕အူလမ္းေၾကာင္းနွင္႔ပတ္သတ္ေသာ ေရာဂါမ်ား

• သက္ၾကီးေရာဂါမ်ား

 

Raffles ေဆးရုံတြင္ ဆရာဝန္ေပါင္း ၁၇၈ ဦးေက်ာ္ရွိရာ၊ ေအာက္ပါ ဆရာဝန္မ်ားသည္ လူနာမ်ားထံမွ ရရွိေသာ တုန္႔ျပန္ခ်က္မ်ားအရ အေကာင္းမြန္ဆုံးဟု သတ္မွတ္ျခင္းခံထားရသည္။

 

 

 

Professor (Dr) Walter Tan

 

• Dr Tan ဟာ Raffles ေဆးရုံရဲ႕ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမတုိင္ခင္ သူူဟာ ခဲြစိပ္ ဌာနရဲ႕အၾကီးဆုံး ဆရာဝန္ျဖစ္ျပီးအလွအပနွင္႔ ခႏၶာကို္ယ္ ခဲြစိပ္ျပဳျပင္မွူ ဆုိင္ရာ ခဲြစိပ္ဆရာဝန္လည္း ျဖစ္သည္။

 

 

 

 

Dr Steve Yang

 

• Dr Yang သည္ အေမရိကန္ ေကာလိပ္ ရဲ႕ရင္ေခါင္းအထူးကု ဌာနမွ နိုင္ငံတကာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ျဖစ္ျပီး ေဆးေက်ာင္းမွာ ပညာဆက္လက္ သင္ၾကားပုိ ့ခ်ေနေသာ ဆရာတစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္သည္။

 

 

 

 

Dr Chong Yong Yeow

 

• Dr Chongဟာ ေလးဘက္နာ အထူးကုျဖစ္ျပီး ခႏၶာကုိယ္နွင္႕ ဓာတ္မတဲ႕ေသာ ေရာဂါမ်ားနွင္႕ပတ္သတ္ျပီး အထူး စိတ္ဝင္စားပါတယ္။ ဒါမတုိင္ခင္က စကၤာပူ ေဆးရုံၾကီးရွိ  ဓာတ္မတဲ႕ေသာေရာဂါမ်ားဌာနရဲ႕ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ျဖစ္ပါတယ္။

 

 

 

Dr Teo Sek Khee

 

• Dr Teo သည္ အေထြေထြ ေရာဂါကုသမားေတာ္ၾကီးျဖစ္ျပီး  လူၾကီးေရာဂါမ်ားနွင္႕ပတ္သတ္ျပီး  အေတြ႕အၾကဳံရင္႕က်တ္သူျဖစ္ပါတယ္။အသက္အရြယ္ၾကီးရင္႕သူမ်ား မွတ္ဥာဏ္ ခ်ိဳ႕ယြင္းျခင္း စသည္႕ လူၾကီးေရာဂါမ်ားကုိ အထူးကၽြမ္းက်င္စြာ ကုသႏုိင္သူျဖစ္ပါတယ္။

 

 

 

Dr Fong Yan Kit

 

• Dr Fong ဟာ ခႏၶာကိုယ္တြင္း ေက်ာက္တည္ျခင္း၊ဆီးၾကိတ္ ၾကီးျခင္း စသည္႕ေရာဂါမ်ားတြင္ အသုံးျပဳသည္႕ (minimally invasive surgeries) ေခၚ အေသးစား ခဲြစိပ္္ျခင္းမ်ားတြင္ အထူး ကၽြမ္းက်င္သူျဖစ္ပါတယ္။ ဆီးသြားလွ်င္ ေသြးပါျခင္း၊ ဆီးၾကိတ္ ကင္ဆာေရာဂါမ်ား စစ္ေဆး ျခင္း စတာေတြကုိပါ Dr Fong ႏွင္႕ဆက္သြယ္၍ ျပဳလုပ္နုိင္ပါသည္။

 

 

 

Dr Stanley Liew Choon Fong

 

• Dr Liew ဟာ လက္ရွိ Raffles ေဆးရုံရဲ႕ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ ဆီးခ်ိဳ ေရာဂါ၊လည္ပင္းၾကီးေရာဂါ၊ အဆီႏွင္႔ ပတ္သတ္ေသာေရာဂါ၊အရုိးပြ ေရာဂါ စတာေတြႏွင္႔ ပတ္သတ္ျပီး ကၽြမ္းက်င္စြာ ကုသႏုိ္္င္သူျဖစ္ပါတယ္။

 

 

 

Dr Donald Poon Yew Hee

 

• Dr Poon ဟာ ေဆးရုံကင္ဆာဌာနရဲ႕အၾကီးတန္း အတုိင္ပင္ခံ တစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဟာ မတုိင္ခင္ သူဟာ စကၤာပူ ကင္ဆာ အဖဲြ႕အစည္းရဲ႕ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ျဖစ္သလို စကၤပူ သက္ၾကီး ကင္ဆာအဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ တည္ေထာင္သူ ဥကၠထ တစ္ေယာက္လည္းျဖစ္ပါတယ္။

 

 

Raffles ဆးရုံတြင္ သြားေရာက္ကုသမည္႕လူနာမ်ားအတြက္ ေအာက္ပါ ဟုိတယ္မ်ားသည္ တည္းခုိသူမ်ားထံမွ ေကာင္းမြန္ေသာ သုံးသပ္ခ်က္မ်ား ရရွိထားေသာ ဟုိတယ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

 

Village Hotel Bugis, Pan Pacific Serviced Suites, Beach Hotel, Inter-Continental Hotels

 

 

အနီးအနားရွိ သြားေရာက္ရန္ လြယ္ကူေသာစားေသာက္ဆိုင္မ်ားမွာ

 

1. Albert Center Click here

2. Bugis Click here

3. Bugis Plus Click here

 

သင္သိလိုသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ေမးျမန္းစံုစမ္းနိုင္ပါသည္။

If you need any assistance, simply ask!

enquiry@ulinkassist.com

(အမည္ ၊က်န္းမာေ၇းအေျခအေန၊ TMC)

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

စင္ကာပူက ေဆးကုသမွဳ စရိတ္ေတြျကီးေပမယ့္ စင္ကာပူမွာ ေဆးကုသဖို့ လာေရာကျ္ကတဲ့ ျမန္မာအပါအဝင္ ႏိုင္ငံျခားသားလူနာေတြလည္း မ်ားျပားလားပါတယ္။ ဘာေျကာင့္လဲဆိုတာ ျက...

July 28, 2017

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
ဆက္သြယ္ရန္

၀၉ ၆၆၁၁၀၈၈၂၂

claims@ulinkmyanmar.com

Monday - Friday, 9am - 6pm

အခန္း-၁၆၀၉၊ ၁၆လႊာ၊ တိုက္ - ၂ေအ၊ တိုင္းမ္စီးတီး၊ ဟံသာဝတီလမ္း၊ ကမာရြတ္/စမ္းေခ်ာင္းျမို႔နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔။

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိလိုပါက Ulink Myanmar Facebook page ကို like လုပ္ထားရန္။