အတြင္း လမ္းညႊန္ – Thomson Medical Centre ေဆးရံု

January 27, 2016

Thomson Medical Centre အတြက္ Ulink’s အတြင္းလမ္းညွ ြန္

Thomson Medical Centre (TMC) သည္ စင္ကာပူ၇ွိ ေက်ာ္ျကားေသာ ပုဂ္ဂလိက မိခင္ႏွင့္ကေလးေဆး၇ံု ျဖစ္ပါသည္။

 

လူနာ၇ွင္ႏွင့္ မိသားစုမ်ားမွ၇၇ွိေသာ စစ္တမ္းမ်ားအ၇ TMC ကို ေ၇ြးခ်ယ္ျကျခင္းမွာ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားေျကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

 

1. ၁။ မိခင္ႏွင့္ကေလးအတြက္ ဗဟိုျပဳအထူးကုေဆးကုသမွဳေန၇ာျဖစ္ျခင္း

 

• တ၇ုတ္၇ိုး၇ာတိုင္း၇င္းေဆး ကုသမွ

Thomson Medical Centre’s TCM centre သည္ မ်ိဳးပြားမွဳဆိုင္၇ာ အတြက ္အထူးျပ ဳတ၇ုတ္၇ိး၇ာ အပ္စိုက္ကုထံုးႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား (ဥပမာ -အစာမေျက၇င္ျပည့္၇င္ကယ္ ႏွင့္ အိပ္မေပ်ာ္ျခင္းမ်ား) အတြက ္တ၇ုတ္၇ိုး၇ာ ႏွိပ္နယ္နည္း ကုထံုးမ်ားျဖင့္ သက္သာေအာင္ ကုသေပးလ်က္၇ွိပါသည္။

 

• အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကင္ဆာေ၇ာဂါစစ္ေဆးျခင္း

အမ်ိဴးသမီးမ်ားအတြက္ အထူးကုေဆးခန္းမွာ စင္ကာပူ Orchard လမ္းမေပၚတြင္ တည္၇ွိကာ အမ်ိဴးသမီးမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားတတ္ေသာ ကင္ဆာေ၇ာဂါမ်ား အတြက္ ျကိုတင္စစ္ေဆးႏိုင္ပါသည္။ (ဥပမာ – သားအိမ္ေခါင္း အသားစစစ္ေဆးျခင္း၊ ၇င္သားကင္ဆာအတြက္ မမ္မိုဂ၇မ္စစ္ေဆးျခင္း)

 

• ကေလးမ်ားတြင္ျဖစ္ပြားေသာကူးစက္ေ၇ာဂါမ်ား

TMC ကေလးအထူးကုေဆးခန္းမွာ ကေလးမ်ားတြင္အျဖစ္မ်ားေသာ ကူးစက္ေ၇ာဂါမ်ား (ဥပမာ – ေ၇ေျကာက္ေ၇ာဂါ၊ အဆုတ္ေ၇ာင္ေ၇ာဂါ) မ်ားအတြက္ က်ြမ္းက်င္ေသာ အထူးကုမ်ားမွ ကုသေပးလ်က္ ၇ွိပါသည္။ ခ၇ီးမသြားမီလိုအပ္ေသာ အျကံညာဏ္မ်ားႏွင့္ ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းဆိုင္၇ာ အတြက္လည္း ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား ေပးလ်က္၇ွိပါသည္။

 

2. ၂။ အေသးစိတ္ အထူးျပဳဘာသာ၇ပ္

 

အမ်ိဳးသမီး၊ မိခင္ႏွင့္ကေလးေဆးကုသမွဳဆိုင္၇ာ အထူးျပဳနယ္ပယ္မွ အထူးကုဆ၇ာ၀န္မ်ားမွ သက္ဆိုင္၇ာ ေ၇ာဂါအေျခအေနႏွင့္ အကိုက္ညီဆံုးကုသမွဳကို က်ြမ္းက်င္စြာလမ္းညွြန္ကုသေပးလ်က္ ၇ွိပါသည္။

 

လူနာမ်ားမွ မိမိတို့ဧ။္က်န္းမာေ၇းအေျခအေနႏွင့္ အကိုက္ညီဆံုးအထူးကုျဖင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး ကုသႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ-

 

၁. Dr Tay Eng Hseon

 

အထူးျပဳဘာသာ၇ပ : သားဖြားႏွင့္မီးယပ္

အေသးစိတ : သားဖြားႏွင့္မီးယပ္ကင္ဆာ

အထူးျပဳဘာသာ၇ပ္ : Click here

 

၂.Dr Janice Wong

အထူးျပဳဘာသာ၇ပ : ကေလးအထူးက

အေသးစိတ : အာ၇ံုေျကာေ၇ာဂါျပန္လည္သန္စြမ္းေ၇း၊ အာ၇ံုေျကာဖြံျဖိဳးမွဳ

အထူးျပဳဘာသာ၇ပ္ : Click here

 

၃. Dr Ang Poon Liat

အထူးျပဳဘာသာ၇ပ : ကေလးအထူးက

အေသးစိတ : အာ္တစ္ဇန္ေ၇ာဂါႏွင့္ အာဟာ၇အထူးျပဳ

အထူးျပဳဘာသာ၇ပ္ : Click here

 

3. ၃။ KK ေဆး၇ံုမွတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးေသာ အထူးကုဆ၇ာ၀န္ျကီးမ်ားမွ ႏွင့္ ေ၇ြးခ်ယ္ ျပသ၇ာတြင္လည္း ေစာင့္ဆိုင္းခ်ိန္ အနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၀န္ေဆာင္မွဳေပးပါသည္။

 

• TMC ၇ွိအထူးကုဆ၇ာ၀န္ျကီးမ်ားမွာ KKH ေဆး၇ံုတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ျကသူမ်ားျဖစ္ျပီး ျပည္ပမွလာေ၇ာက္ေသာလူနာမ်ားအေနျဖင့္ အထူးကုမ်ားႏွင့္ျပသ၇န္လႏွင့္ခ်ီ၇်္ ေစာင့္ဆိုင္းစ၇ာမလိုဘဲ တိုေတာင္းေသာအခ်ိန္အတြငိး ျပသႏိုင္ပါသည္။

 

4. ၄။ ကေလးေမြးဖြား၇ာတြင္ အက်ြမ္းက်င္ဆံုး (ပုဂ္ဂလိက) ေဆး၇ံုမ်ားမွ တစ္ခု အပါအ၀င္ျဖစ္ျခင္း

 

• က်န္းမာေ၇း၀န္ျကီး၇ံူးမွ စင္ကာပူေဆး၇ံုမ်ား က်သင့္ပမာဏစစ္တမ္းအ၇ (ေမ ၁ ၇က္ေန့ ၂၀၁၄ မွ ၃၀ဧပ၇ယ္ ၂၀၁၅ အတြင္းေကာက္ယူေသာစစ္တမ္း) TMC သည္ ကေလးေမြးဖြားႏွဳန္း (ပံုမွန္ ႏွင့္ ခြဲစိတ္ေမြးဖြားျခင္း) အေ၇အတြက္အမ်ားဆံုးျဖစ္ပါသည္။

 

 

5. ၅။ ကေလးေမြးဖြားျခင္းအတြက္ သင့္ေတာ္ေသာႏွဳန္းထား

 

က်န္းမာေ၇း၀န္ျကီး၇ံုးမွ စင္ကာပူေဆး၇ံုမ်ား က်သင့္ပမာဏစစ္တမ္းအ၇ TMCသည္ ကေလးခြဲစိတ္ ေမြးဖြားျခင္းအတြက္ ပုဂ္ဂလိကေဆး၇ံုမ်ား အားလံုးအနက္ နွဳန္းထား အသက္သာဆံုး ျဖစ္ပါသည္။

N.A = Not available. ေဆး၇ံုတြင္ ၄င္းအခန္းအမ်ိဳးအစားမ၇ွိပါ။

 

 

TMC တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ဆ၇ာ၀န္ေပါင္း ၉၇ေယာက္ခန့္၇ွိပါသည္။  ကြ်ႏ္ုပ္တို့မွ လူနာ၇ွင္မ်ား အတြက္ ေအာက္ပါအထူးကုမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး ကုသႏိုင္၇န္ စီစဥ္ေပးပါသည္။ ထိုအထူးကုမ်ားမွာ လူနာမ်ားထံမွ ျပန္လည္ေကာက္ခံေသာ စစ္တမ္းမ်ားေပၚမူတည္၇်္ ေ၇ြးခ်ယ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

 

 

Dr Loh Seong Feei

 

•Dr Loh  သည္ မ်ိဳးပြားမွဳဆို္င္၇ာေဆးပညာ အထူးကုဆ၇ာ၀န္ျဖစ္ျပီး KK ေဆး၇ံုဧ။္ ဖန္ျပြန္ သန္ဓေသားကုထံုးအဖြဲ့၀င္  ဒါ၇ိုက္တာတစ္ဦးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ (click here)

 

 

 

 

Dr Tay Eng Hseon

 

• Dr Tay သည္ သားဖြားမီးယပ္ကင္ဆာေဆးပညာ အထူးကုဆ၇ာ၀န္ျဖစ္ျပီး KK ေဆး၇ံုဧ။္ ေဆးပညာစစ္ေဆးေ၇း ႏွင့္ သားဖြားမီးယပ္ဌာန ဧ။္ ေခါင္းေဆာင္အဖြဲ့၀င္  ဒါ၇ိုက္တာတစ္ဦးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ (click here)

 

 

 

 

Dr Janice Wong Tzen Yuen

 

• Dr Wong သည္ ကေလးအာ၇ံဳ ေ၇ာဂါအထူးကုဆ၇ာ၀န္ျဖစ္ျပီး  Duke NUS ႏွင့္ Yong Loo Lin School of Medicine   တြင္တြဲဘက္ပေ၇ာ္ဖက္ဆာအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ (click here)

 

 

 

 

Dr Tan Hiok Hee

 

• Dr Tan သည္ အေ၇ျပားေ၇ာဂါ ႏွင့္ လိင္မွတဆင့္ကူးစက္ေသာ ေ၇ာဂါ အထူးကုဆ၇ာ၀န္ျဖစ္ျပီး  စင္ကာပူ အမ်ိဳးသား အေ၇းျပားက်န္းမာေ၇း ဌာန ဧ။္ တြဲဘက္ ဒါ၇ိုက္တာတစ္ဦးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ (click here)

 

 

 

 

Dr Chang Tou Choong

 

• Dr Chang သည္ သန္ဓေသားအကဲဖြတ်ခြင်းယူနစ်၏အကြီးအကဲ ျဖစ္ျပီး သားဖြားမီးယပ္ဌာနေကာလိပ္ ဧ။္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ (click here)

 

 

 

 

Dr Anita Menon

 

• Dr Menon သည့္္ ကေလးေဆးပညာ အထူးကုဆ၇ာ၀န္ျဖစ္ျပီး  ကာကြယ္ေဆးႏွင့္ ကေလးကူးစက္ေ၇ာဂါမ်ားကို အထူးကုသေပးလ်က္၇ွိပါသည္။ (click here)

 

 

 

 

က်ြႏု္ပ္တို့မွွ အထက္ပါအထူးကုမ်ားထံ ေဆးကုသမွဳ၇န္စီစဥ္၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားမွာ ေအာက္ပါက်န္းမာေ၇းအေျခအေနမ်ားအတြက္ အမ်ားဆံဳး ျဖစ္ပါသည္။

 

• ကေလးေမြးဖြားျခင္း

 

– ပံုမွန္၇ိုး၇ိုးေမြးဖြားျခင္း

–ခြဲစိတ္ေမြးဖြားျခင္း

 

• မ်ိဳးပြားမွဳဆို္င္၇ာကုထံုး

 

–ဖန္ျပြန္ သန္ဓေသားကုထံုး

–သားအိမ္အတြင္းပိုင္းေ၇ာဂါမ်ား

–သားအိမ္အလံုးအျကိတ္

–သားဥျပြန္ေ၇ာဂါ

–_ေခတ္ေပၚခြဲစိတ္ကုသျခင္း (e.g. key-hole reversal of tubal ligation)

 

•သားဖြားမီးယပ္ကင္ဆာ

 

–သားဥ၊ သားအိမ္၊ သားအိမ္ေခါင္း၊ ေယာနိ ကင္ဆာမ်ား

–အသားစစ္ေဆးျခင္း

–LEEP ခြဲစိတ္ကုသျခင္း Loop Electrosurgical Excision Procedure (LEEP) surgery

–ကင္ဆာေဆးသြင္းျခင္း

 

•_ျကိုတင္ကာကြယ္ကုသမွဳ

 

–_ေဆးစစ္ေဆးျခင္း (၇င္သားကင္ဆာအတြက္ မမ္မိုဂ၇န္စစ္ေဆးျခင္း ႏွင့္ သားအိမ္ေခါင္းအသားစစ္ေဆးျခင္း)

–ကင္ဆာအတြက္ စစ္ေဆးျခင္း

 

TMC တြင္လာေ၇ာက္ေဆးကုသေသာ ျပည္ပမွလူနာမ်ားအတြက္ အနီးအနား၇ိွ ဟိုတယ္မ်ားမွာ

Value Hotel Thomson, Hotel Ibis Singapore Novena, Ramada Hotel, Days Hotel at Zhongshan Park

 

 

အနီးအနား၇ွိစားေသာက္၇န္ႏွင္းေစ်း၀ယ္၇န္ေန၇ာမ်ား

 

1. United Square Click here

2. Velocity @ Novena Click here

3. Newton Circus Food Center Click here

 

 

 

သင္သိလိုသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ေမးျမန္းစံုစမ္းနိုင္ပါသည္။

If you need any assistance, simply ask!

enquiry@ulinkassist.com

(အမည္ ၊က်န္းမာေ၇းအေျခအေန၊ TMC)

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

စင္ကာပူက ေဆးကုသမွဳ စရိတ္ေတြျကီးေပမယ့္ စင္ကာပူမွာ ေဆးကုသဖို့ လာေရာကျ္ကတဲ့ ျမန္မာအပါအဝင္ ႏိုင္ငံျခားသားလူနာေတြလည္း မ်ားျပားလားပါတယ္။ ဘာေျကာင့္လဲဆိုတာ ျက...

July 28, 2017

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
ဆက္သြယ္ရန္

၀၉ ၆၆၁၁၀၈၈၂၂

claims@ulinkmyanmar.com

Monday - Friday, 9am - 6pm

အခန္း-၁၆၀၉၊ ၁၆လႊာ၊ တိုက္ - ၂ေအ၊ တိုင္းမ္စီးတီး၊ ဟံသာဝတီလမ္း၊ ကမာရြတ္/စမ္းေခ်ာင္းျမို႔နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔။

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိလိုပါက Ulink Myanmar Facebook page ကို like လုပ္ထားရန္။