top of page

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္မ်ိဳးဥေအးခဲျခင္း-အပိုင္း(၂)

အရင္​ပို႔စ္မွာတုန္​းက, ​ မ်ိဳးဥ​ေအးခဲျခင္​းအ​ေၾကာင္​းစတင္​မိတ္​ဆက္​ခဲ့ၿပီး ရ႐ွိႏိုင္​တဲ့အက်ိဳး​ေက်းဇူး​ေတြကိုလည္​း႐ွင္​းျပ​ေပးခဲ့ပါတယ္​။

ယခုပို႔စ္​မွာ​ေတာ့ မ်ိဳးဥ​ေအးခဲျခင္​းဆိုင္​ရာလုပ္​​ေဆာင္​ပံု​ေတြနဲ႔ နာမည္​ႀကီးတဲ့ မ်ိဳးဥ​ေအးခဲျခင္​းစင္​တာ​ေတြကို ​ေဖာ္​ျပ​ေပးမွာ​ျဖစ္​ပါတယ္​။

Egg freezing

မ်ိဳးဥေအးခဲျခင္းျဖစ္စဥ္

ျဖစ္ စဥ္ တစ္ ခုလံုးၿပီး ေျမာက္ ရန္ ၾကာခ်ိန္ မွာ ၁၄ ရက္ ျဖစ္ ပါတယ္ ။ ေအာက္ ပါျဖစ္ စဥ္ ေတြ ေပၚမူတည္ ၿပီး လူနာမွသူတို႔ရဲ႕ ခရီးသြားလာမႈကို ႀကိဳတင္ စီစဥ္ ႏိုင္ ပါတယ္ ။

Egg freezing process

ပထမရက္ – ဓမၼတာ ပထမဆံုး ေန႔ (သို႔) ဒုတိယ ေျမာက္ ေန႔မွာ ေသြးစစ္ ေဆးျခင္ း၊အရည္ အိတ္ ၊အသားလံုးမ႐ွိသည္ ကို ေသခ်ာ ေစရန္ တယ္ လီ ဗြီး႐ွင္ းဓာတ္ မွန္ ႐ိုက္ ျခင္ းတို႔ကိုျပဳလုပ္ ရပါမယ္ ။ ၂ ရက္ မွ ၅ ရက္ – သားဥထုတ္ လုပ္ မႈအား ေကာင္ း ေစရန္ ေဆးထိုး ေပးျခင္ း (ဓမၼတာ ဒုတိယ ေန႔ (သို႔) တတိယ ေန႔မွာျပဳလုပ္ သင့္ ့ပါတယ္ ။) ၆ ရက္ ေျမာက္ ေန႔ – မ်ိဳးဥဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ႐ွိမ႐ွိကိုစစ္ ေဆးျခင္ း။ ၁၀ ရက္ ေျမာက္ ေန႔ – မ်ိဳးဥဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကိုထပ္ မံစစ္ ေဆး၍ သတ္ မွတ္ ထား ေသာ အရြယ္ အစား ေရာက္ ၿပီးဆိုပါက သားဥ ေႂကြ ေဆးကို ထိန္ း ေပးမည္ ျဖစ္ ပါတယ္ ။ ၁၂ ရက္ မွ ၁၃ ရက္ – သိမ္ းဆည္ းရန္ မ်ိဳးဥမ်ားကို ရယူႏိုင္ ပါတယ္ ။ ၁၄ ရက္ ေျမာက္ ေန႔ – စင္ ကာပူသို႔ျပန္ လည္ ထြက္ ခြာျခင္ း။

ဘယ္ေနရာေတြမွာျပဳလုပ္လို႔ရပါသလဲ?

Straits Times မွာေဖာ္ျပခဲ့တဲ့အတိုင္း ေငြ ေၾကးတတ္ ႏိုင္ တဲ့ အသက္ ၃၀ နဲ႔ ၄၀ ၾကား အမ်ိဳးသမီး ေတြဟာ မ်ိဳးဥ ေအးခဲျခင္ းကို ျပဳလုပ္ လိုၾက ေပမယ္ ့လည္ း စင္ ကာပူႏိုင္ ငံမွာ ေတာ့ ခြင္ ့ျပဳထားျခင္ းမ႐ွိပါဘူး ။အနီးဆံုးက ေတာ့ ကြာလာလမ္ ပူမွာ႐ွိတဲ့ မ်ိဳးပြားျခင္ းဆိုင္ ရာ က်န္ းမာ ေရးစင္ တာ ေတြျဖစ္ ၿပီး ယူလင္ ့ခ္ ဧည္ ့သည္ ေတာ္ ေတြအသြားမ်ားတဲ့ စင္ တာ ေတြက ေတာ့- (က) Sunfert ႏိုင္ငံတကာ မ်ိဳးဆက္ျပန္႔ပြားေရးစင္တာ

ကြာလာလမ္ ပူမွာတည္ ႐ွိၿပီး မ ေလး႐ွာႏိုင္ ငံရဲ႕တိုးတက္ မႈ အျမင္ ့ဆံုး မ်ိဳးပြားျခင္ းဆိုင္ ရာစင္ တာ တစ္ ခုလည္ းျဖစ္ ပါတယ္ ။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ ဘာလမွာစတင္ ဖြင္ ့လွစ္ ခဲ့ၿပီး စံုတြဲ ၂၀၀၀ ေက်ာ္ ကို နည္ းပညာအကူအညီ ေတြနဲ႔ ကုသ ေပးခဲ့ရာမွာ ၅၀% ေက်ာ္ ေအာင္ ျမင္ ခဲ့ပါတယ္ ။

တျခားစင္ တာ ေတြလိုမ်ိဳး အစုအဖြဲ႔အသင္ းႀကီး ေတြက ပိုင္ ဆိုင္ တာမဟုတ္ ပဲ ကိုယ္ ပိုင္ စင္ တာတစ္ ခုျဖစ္ လို႔ ေစ်းႏႈန္ းခ်ိဳသာၿပီး ပိုမိုသက္ ေတာင္ ့သက္ သာ႐ွိတဲ့ ကုသမႈကို ခံယူႏိုင္ မွာျဖစ္ ပါတယ္ ။

info@sunfert.com

+6018 230 1818

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ မွာ စတင္ ဖြင္ ့လွစ္ ခဲ့တာျဖစ္ ၿပီး စင္ ကာပူႏိုင္ ငံရဲ႕ Thomson က်န္ းမာ ေရးအဖြဲ႔ကပိုင္ ဆိုင္ ပါတယ္ ။ ၂၀၅ ကုတင္ ဆန္ ႔တဲ့ ဒီက်န္ းမာ ေရးဌာနဟာ အဆင္ ့ျမင္ ့နည္ းပညာ ေတြနဲ႔ အ ေကာင္ းဆံုး ေဆးပညာဆိုင္ ရာ ကုသမႈ ေတြကို ဝန္ ေဆာင္ မႈ ေပးလ်က္ ႐ွိပါတယ္ ။

enquiries@tmclife.com

+603-6287 1023

မ်ိဳးဥထုတ္ယူျခင္းျဖစ္စဥ္ဆိုတာဘာလဲ?

မ်ိဳးဥလွံု႔ ေဆာ္ ျခင္ းကုသမႈခံယူၿပီး ၁၂ ရက္ (သို႔) ၁၃ ရက္ ေျမာက္ ေန႔မွာဆိုရင္ အမ်ိဳးသမီးရဲ႕မ်ိဳးဥဟာ ထုတ္ ယူႏိုင္ ဖို္႔အတြက္ လံုလံု ေလာက္ ေလာက္ ရင့္မွည္ ့ ေနပါၿပီ။တယ္ လီဗီြး႐ွင္ းဓာတ္ မွန္ ရဲ႕အကူအညီနဲ႔ မိန္ းမကိုယ္ ထဲကို အပ္ ထိုးသြင္ းၿပီး မ်ိဳးဥ ေတြကိုရယူႏိုင္ ပါတယ္ ။ ၁၅ မိနစ္ က ေန မိနစ္ ၂၀ ခန္ ႔သာၾကာျမင္ ့ ေလ့႐ွိတဲ့ ဒီလုပ္ ငန္ းစဥ္ ဟာ အိပ္ ေဆးနဲ႔ျပဳလုပ္ တာ ေၾကာင္ ့ နာက်င္ ျခင္ းလံုးဝမ႐ွိပါဘူး။မ်ိဳးဥ ေတြကိုရယူၿပီးတာနဲ႔တစ္ ၿပိဳင္ နက္ ခ်က္ ခ်င္ း ေအးခဲၿပီးသိမ္ းဆည္ းထားလိုက္ ပါတယ္ ။

ကြာလာလမ္ပူမွာ႐ွိတဲ့ က်န္းမာေရးစင္တာေတြဟာ ကမာၻ့အဆင့္မီပါရဲ႕လား?

မ ေလး႐ွားက်န္ းမာ ေရးအဖြဲ႔မွာ မွတ္ ပံုတင္ ထားၿပီးတဲ့အျပင္ ျသစ ေၾတးလ်ႏိုင္ ငံရဲ႕မ်ိဳးဆက္ ျပန္ ႔ပြား ျခင္ းဆိုင္ ရာ နည္ းပညာ ေကာ္ မတီကလည္ း အသိအမွတ္ ျပဳထားပါတယ္ ။

မ်ိဳးဥေအးခဲျခင္းဟာ မိမိနဲ႔သင့္ေတာ္မလားဆိုတာကိုသိလိုပါက ယခုပင္ယူလင့္ခ္နဲ႔ဆက္သြယ္လိုက္ပါ။

ေနာက္ပို႔စ္မွာဆိုရင္, မ်ိဳးဥေအးခဲျခင္းနဲ႔ပက္သက္ၿပီး ေမးေလ့႐ွိတဲ့ေမးခြန္းေတြကို ဆက္လက္တင္ျပေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page