စင္​ကာပူက်န္​းမာ​ေရးဆိုင္​ရာ ​​ေနာက္​ဆံုးရသတင္​းအခ်က္​အလက္​မ်ားႏွင္​့ အထူးအစီအစဥ္​မ်ား

June 29, 2015

Raffles အတြက္ Ulink’s အတြင္းလမ္းညွ ြန္

စကၤာပူ နုိင္ငံရွိ Raffles ေဆးရုံသည္  နိုင္ငံတကာမွ လာေရာက္ကုသေသာ လူနာေတြအတြက္ Parkway ေဆးရုံေတြေလာက္ နာမည္သိပ္မၾကီးေပ။ ထုိသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ ေဆးရုံတြင္းသာ အာရုံစိုက္ျပီး ျပဳလုပ္ေနေသာ စီးပြားေရး စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟ...

June 24, 2015

Mount Alvernia Hospital အတြက္ Ulink’s အတြင္းလမ္းညွ ြန္

Mount Alvernia ေဆး၇ံုသည္ စင္ကာပူဧ။္ အဓိကေစ်း၀ယ္၇ာ အခ်က္အခ်ာေန၇ာႏွင့္ နီးကပ္စြာ တည္၇ွိမေနပါ။ သို့ေသာ္ စင္ကာပူ၇ွိ အျခားပုဂ္ဂလိက ေဆး၇ံုမ်ားထက္ သက္သာေသာႏွဳန္းထားျဖင့္ အဆင့္ျမင့္က်န္းမာေ၇း ၀န္ေဆာင္မွဳကို ၇၇ွိႏိ...

Please reload

ထူးျခားသတင္​းစဥ္​

စင္ကာပူက ေဆးကုသမွဳ စရိတ္ေတြျကီးေပမယ့္ စင္ကာပူမွာ ေဆးကုသဖို့ လာေရာကျ္ကတဲ့ ျမန္မာအပါအဝင္ ႏိုင္ငံျခားသားလူနာေတြလည္း မ်ားျပားလားပါတယ္။ ဘာေျကာင့္လဲဆိုတာ ျက...

1/1
Please reload