ဆက္သြယ္ရန္

၀၉ ၆၆၁၁၀၈၈၂၂

claims@ulinkmyanmar.com

Monday - Friday, 9am - 6pm

အခန္း-၃၁၂(ေအ) မဟာနဝရတ္ကြန္ဒို ၅၁လမ္း (ေအာက္) ဗိုလ္တစ္ေထာင္ျမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။တနလၤာ-ေသာႀကာ (၉နာရီ - ၆နာရီ)

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိလိုပါက Ulink Myanmar Facebook page ကို like လုပ္ထားရန္။

လူနာမ်ားရဲ႕ယံုႀကည္ကိုးစားရာ စင္ကာပူက်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈ

 

ယူလင့္ခ္အဆစ္(Ulink Assist) သည္ စင္ကာပူနိုင္ငံရဲ႕ကၽြမ္းက်င္မႈအရွိဆံုး ေဆးဘက္ဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ႏွစ္စဥ္နွစ္တိုင္း လူနာေပါင္း ၁၃၀၀ ေက်ာ္ကို စင္ကာပူနိုင္ငံရဲ႕ ထိပ္တန္းေဆးရံု ၈ ရံု၌ ေဆးကုသမႈခံယူနိုင္ရန္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးေနသည္မွာ နွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ရွိျပီျဖစ္ပါတယ္။

ထိပ္တန္းေဆးရံု ၈ ရံု အနက္မွ နွစ္သက္ရာေဆးရံုကို ေရြးခ်ယ္နိုင္ပါတယ္။

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

ေဆးကုသမႈစီစဥ္ေပးျခင္း

ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအစီအစဉ်

မိမိနွင့္အသင့္ေတာ္ဆံုး ဆရာဝန္ကို လမ္းညႊန္ေပးျခင္း ကိုယ္တိုင္စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ဒုကၡမ်ားမွ ကင္းေဝးျခင္း ကုန္က်စရိတ္ကိုေလ်ွာ့ခ်ေပးျခင္း

ကားအႀကိဳအပို႔စီစဥ္ေပးျခင္း

သီးသန္႔ကား စီစဥ္ေပး၍ ေဆးကုသမႈခရီးစဥ္ကို လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ေစျခင္း

ဘာသာျပန္မွလိုက္ပါကူညီေပးျခင္း

မိမိသိလိုသမ်ွကို ေမးျမန္းနိုင္ရန္နွင့္ ဘာသာျပန္အတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံမွ ဆရာဝန္တစ္ဦးက လိုက္ပါကူညီေပးျခင္းျဖင့္ စိတ္ေက်နပ္မႈကို ရရွိေစျခင္း။

အေရးေပၚေဆးကုသမႈမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း

အေရးေပၚအခ်ိန္မွာ ေလယာဥ္စင္းလံုးငွားဝန္ေဆာင္မႈကို အခ်ိန္ကုန္ ေငြကုန္သက္သာ၍ ထိေရာက္တဲ႔အက်ိဳးရလဒ္ရေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေပးနိုင္ျခင္း။

စင္ကာပူတြင္ ေနထိုင္စဥ္ ကာလတစ္ေလ်ွာက္လံုး တစံုတရာအကူအညီလိုအပ္ခဲ႔ပါက မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ကဲ႔သို႔ ၂၄/၇ ပတ္လံုး ကူညီရန္အသင့္ရွိျခင္း။

၂၄/၇ ကူညီရန္အသင့္ရွိျခင္း

ႏွစ္စဥ္နွစ္တိုင္း ဧည့္သည္ေတာ္ေပါင္း ၁၃၀၀ ေက်ာ္က ယူလင့္ခ္ကို ေရြးခ်ယ္ရျခင္းအေႀကာင္းအရင္းမွာ

စံုစမ္းေမးျမန္းလိုသည္မ်ားရွိပါသလား?
ကၽြနု္ပ္တို႔မွ
၁ နာရီ အတြင္း ျပန္လည္ဆက္သြယ္ေပးပါတယ္ခင္မ်ား။

(သို႕) စင္ကာပူက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အေႀကာင္းပိုမိုေလ့လာနိုင္ရန္